HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd vzw Atlandis is opgericht op 10 juni 2015 en is gevestigd te Eikkapellaan 7, 3400 Landen.

Artikel 2 Leden

 1. De vereniging bestaat uit: G-zwemmers - Sportzwemmers - Synchroonzwemmers - Masters.
 2. Senioren zijn leden van + 65 jaar.

Artikel 3 Ereleden

 1.  Ereleden zijn natuurlijke personen, die een jaarlijks bedrag betalen en daardoor kunnen genieten van gratis toegang bij clubevenementen.

Artikel 4 Het lidmaatschap

 1. Men wordt lid na het betalen van een jaarlijkse bijdrage vastgesteld door het Bestuur.
 2. Lidgeld wordt betaald door de leden na een proefperiode vastgesteld door het Bestuur.
 3. Een lid wordt als ontslagnemend beschouwd als de gevraagde lidgelden niet zijn betaald binnen de 3 maanden na oproep.
 4. Synchronettes mogen geen lid zijn van een andere synchroclub. Uitgezonderd Masters.
 5. Alle leden en sympathisanten geven de toestemming aan het bestuur om de werking van Atlandis kenbaar te maken via sociale media.

Artikel 5 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen ingekeken worden via www.atlandis.be.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten in de algemene ­verga­dering.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken of te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en daarna over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.
 7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen uitgevaardigd door de raad van bestuur van de vereniging en daarnaast ook het naleven van de richtlijnen opgesteld door de zwemfederatie en de reglementen opgesteld voor de gebruikte infrastructuur.(zwembad-sporthal of externe complexen)

Artikel 6 Disciplinaire maatregelen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

Artikel 7 Bestuur

 1. Zie Statuten vzw Atlandis → www.atlandis.be

Artikel 8 Wedstrijden

 1. Leden die aan wedstrijden deelnemen zullen een competitievergunning aanvragen via de secretaris.
 2. Deelnemen aan wedstrijden gebeurt op eigen initiatief.
 3. Inschrijvingsgelden worden door de deelnemer betaald tenzij anders bepaald.
 4. Boetes worden, na overleg met het bestuur, betaald door de sporter.

Artikel 9 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. De Raad van bestuur vaardigt het Huishoudelijk Reglement uit en past dit aan na overleg met de werkende leden en op advies van de  afgevaardigden van de werkende leden.

 Artikel 10 Slotbepalingen

 1.  Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2.  Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

 

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het ver­schij­nen op de website vzw Atlandis waarin de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de vereniging.

 

Namens het bestuur van de vereniging op 01 April 2016.

 

De voorzitter:                                                        De secretaris:

 

 

H. COOPMANS                                                  E. KNAUF